Remissvar


Remissutlåtande Svensk Armaturindustri Dricksvattenutredningen material i kontakt med dricksvatten

Remissutlåtande Svensk Armaturindustri till Boverket angående övergångsbestämmelser för nya regler för bly i tappvatten

Remissutlåtande Svensk Armaturindustri gällande förändringen av övergångsbestämmelserna för avsnitt 6:62 i BBR

Remissutlåtande Svensk Armaturindustri till Livsmedelsverket gällande förslag till omarbetning av rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten, EU 98/83