Projekt

Föreningen bedriver just nu ett antal projekt, se nedan.

Projekt Orwell

Projekt Orwell är ett forskning- och utvecklingsprojekt inom Svensk Armaturindustri. Projektet startades i maj 2011 i syfte att utveckla material för att möta såväl marknadens behov som de regelverk avseende utfasning av farliga ämnen (Pb) som branschen ställs inför.

Projektgruppen fokuserar på framtagning och testning av legeringar samt utbyter resultat ifrån produktionstester. Eftersom en harmoniserad standard avseende blandare skiljer sig avsevärt inom Europa, arbetar också projektgruppen med att öka de deltagande företagens förståelse för sambandet mellan existerande standarder/regelverk.

Projektgruppens arbete har lett till en koncentrerad kompetens vad gäller material, produktion och regelverk inom Svensk Armaturindustri. Projekt Orwell stödjer föreningen i sitt arbete att kontinuerligt föra en kvalitativ dialog med myndigheter och organisationer i Norden och Europa. Projektet driver också tvärfunktionella frågor och information för att lyfta insikten i branschen avseende vattenkvalitet, testmetoder samt att skapa förståelse i pågående projekt inom vattenteknologi.
(130619) Orwell ingår även i Industrigruppen för Nordiskt samarbete som drivs av Swerea Kimab (S ) och Sintef (N).

Projekt Orwell har även en kontinuerlig dialog med 4MS, där gruppens arbete bevakas och information utbyts. (130619) Projektet har även bidragit till konkreta lösningar på den aktuella hygien listan, Hygenic Copper Alloy Composition List, som är normgivande inom 4MS länderna, vad gäller godkända legeringar inom dricksvatten. Idag (juni 2013), finns 7 länder som accepterat 4MS arbetet.

Projektledare: Jan Nilsson, Nordic Brass

Projektadministration: Åsa Hansson & Helen Schneider, Svensk Armaturindustri

Följande företag arbetar i projektgruppen:

  • AB Durgo
  • ESBE AB
  • Mattson Metall AB
  • Nordic Brass Gusum AB
  • Oras OY
  • Ostnor AB
  • TA Hydronics AB
  • Trio Perfekta AB
  • Villeroy & Bosch Gustavsberg

Nätverk för material i kontakt med dricksvatten

Svensk Armaturindustri har sedan dess uppstart 2012 varit medlemmar i “Nätverk för material i kontakt med dricksvatten”. Syftet med nätverket är att samla relevanta aktörer inom området “material i kontakt med dricksvatten” såsom material- och produkttillverkare, branschföreningar, vattendistributörer, myndigheter och forskare. Nätverket riktar sig både till tillverkare och användare av materialen och drivs av Swerea Kimab. Via nedan länk kan du få mer information om nätverkets aktiviteter.

Aktiviteter


Folder – Vägledning återströmning

Foldern hjälper konsumenter och installatörer att montera blandare på ett korrekt sätt och i vissa installationsfall komplettera med särskilda skydd mot återströmning. I dessa fall är återströmningsskydd viktigt för att säkerställa en god dricksvattenkvalitet.

Se broschyr.


Vägledning till energideklaranter

Föreningen har tagit fram en broschyr till Sveriges Energideklaranter i syftet att visa hur moderna armaturutrustning är en del av energieffekiviseringsarbetet.

Se broschyr.


SWEREA/KIMAB – Guide for Failure Analysis of Brass

Målet är att en handbok ska ges ut som kan fungera som utbildninsmaterial, stöd vid haveriundersökningar och i kund/leverantörsrelationer. Ett “multimedia-verktyg” ska göra informationen än mer lättillgänglig och enklare att uppdatera. Handboken ska vara en sammanfattande översikt av dagens kunskaper om skadeundersökning på mässing, som kartlägger effekten av de olika parametrar som inverkar (material, spänning, miljö), det som har observerats, det som vi förstår och inte förstår.